Müfredat Değişiyor – Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Hazırlık

Türkiye eğitim sistemi, köklü bir dönüşüm sürecine giriyor. Müfredat değişiyor. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adı verilen yeni müfredat taslağı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla modern beceriler ve bütüncül öğrenme yaklaşımlarını merkeze alıyor. Bu kapsamlı müfredat değişikliği, öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini artırmayı hedeflerken, eğitimciler ve veliler arasında da büyük bir merak uyandırıyor. ‘Müfredat değişiyor’ başlığı altında, yeni müfredat taslağı ve bu taslağın eğitim sistemimize getireceği yenilikler üzerine derinlemesine bir incelemeye davetlisiniz. Bu yazımızda, özellikle Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nı ve değişen dünya düzenine nasıl uyum sağlandığını konuşacağız. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile eğitimde nasıl bir dönüşüm hedeflendiğini ele alacağız.

Öğretim Programının Amacı

Bütüncül Eğitim Yaklaşımı: Geliştirilen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin çağdaş beceriler kazanmasını ve bilimsel süreçlerde üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerini amaçlayan birçok yeniliği içinde barındırmaktadır. Öğrenciyi merkeze alarak bütüncül bir eğitim yaklaşımı benimseyen yeni öğretim programının, öğrencilerin bilimsel tutum ve becerilerinin gelişimini ön planda tutarak, dijital dönüşüme kolayca uyum sağlayabilen, sürdürülebilirlik konularına duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediği görülmektedir.

Öğretim Programında Öne Çıkan Noktalar

Bütüncül Beceriler ve Değerler: Program, kendi bireysel sorumluluklarını fark ederek, bu sorumluluklarının bilincinde olan bireyler yetiştirmeyi hedeflerken aynı zamanda öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerinin gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçları doğrultusunda, iş birliği yapabilen, grup çalışmalarına aktif olarak katılabilen, öz düzenleme becerisine sahip, araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Alana özgü bilgi ve becerilerin yanında değerler, diğer beceriler ve programlar arası ilişkiler bütünleşik bir şekilde ele alınarak öğretme-öğrenme uygulamalarına yansıtılmıştır.


Disiplinlerarası İlişkiler: Program, bilim, teknoloji, mühendislik ve tasarımı birleştiren bir yaklaşım sunarak, öğrencilerin farklı disiplinler arası bağlantılar kurabilme, bu disiplinleri bütünleştirerek uyguladıkları bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflemektedir.


Bilim Kültürü: Programda bilimin doğasını anlama, bilim tarihinden örnekleri inceleme, bilimsel çalışmalarının nasıl gerçekleştirildiğini kavrama ve bilginin doğruluğunu sorgulama yoluyla, öğrencilerde bilim kültürü gelişiminin desteklenmesi hedeflenmiştir.


Sürdürülebilirlik: Program, öğrencilerin doğal kaynaklarını bilen, bu kaynakları verimli kullanan, çevresindeki sorunları hakkında bilinçli ve bu sorunlara çözümler üretme konusunda istekli bireyler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, öğrenciye sürdürülebilirlik ile ilgili yaşam becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir.


Farklılaştırma: Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, öğretmenler tarafından planlanıp yürütülmek üzere, öneri niteliğinde zenginleştirme ve destekleme uygulamaları ile öğretmenlerin fen bilimleri öğrenme-öğretme süreçlerinin farklılaştırılması desteklenmiştir.


Ölçme Değerlendirmeyi Çeşitlendirme: Programda, belirtilen ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile, öğrencilerin öğrenme deneyimlerinden kazanmış ve geliştirmiş oldukları bilgi ve becerilerin somut örneklerle değerlendirilmesinin altı çizilmektedir. Bu bağlamda yer verilen performans görevleri ve projeler ile eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, dijital teknolojilerden yararlanılarak ölçme değerlendirme süreçlerinin çeşitlendirilmesi ve öğrenci merkezli bir ölçme değerlendirme yaklaşımı benimsenmesi vurgulanmaktadır.

Bir cevap yazın