Maarif Modeli – Yeni MEB Müfredatına Hazırlık Rehberi

Yeni Fen Bilim Öğretim Programı, Maarif Modeli kapsamında, bütüncül bir eğitim yaklaşımını benimsemekte ve öğrencilerde beceri, eğilim, değer ve okuryazarlık bileşenlerini bir bütün olarak ele alıp çok yönlü gelişimi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım ve amacın öğrenme-öğretme süreçlerine yansımalarına yönelik bölümler programda yer alsa da, ilk bakışta öne çıkan aşağıdaki öneriler, öğretmenlerin ve okulların, yeni öğretim programını uygulamasını kolaylaştırmaya rehberlik edecektir

Öğretim programını anlamak

Her ne kadar var olan öğretim programıyla karşılaştırıldığında sayfa sayısı ve bileşenleri açısından yoğun olsa da yeni öğretim programını doğru uygulamak için arkasında yatan eğitim anlayışını ve amacını bilmek, nasıl bir bütünün parçası olduğuyla birlikte, nasıl parçalardan oluştuğunu da kavrayabilmek önem taşımaktadır. Bu nedenle, öncelikle öğretim programları ortak metninin, devamında fen bilimleri dersi öğretim programı dokümanının tüm öğretmenler tarafından bireysel olarak incelenmesi, mümkünse diğer öğretmenlerle tartışılması ortak bir anlayış geliştirilmesini destekleyerek programın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

Planlamaya vakit ayırmak

Yeni öğretim programında “kazanım” ifadeleri yerine kullanılan “öğrenme çıktıları”nın yanında beceriler, eğilimler, programlar arası bileşenler, disiplinler arası ilişkiler, değerlere de yer verilmesi öğrenme-öğretme süreçlerinin bütüncül bir bakış açısıyla planlamanın üzerine daha fazla düşünülmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bununla birlikte, programda belirtilen öğrenme-öğretme süreçlerine ek olarak öğretmenlerin de çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini, farklı türde materyalleri ve alternatif ölçme değerlendirme araçları geliştirmelerinin önerilmesi, öğretmenlerin sınıf dışı çalışma için daha fazla süreye ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Hem tüm bileşenlerin dikkate aldığı öğrenme-öğretme süreçlerinin yürütülmesi hem de öğretmenlerin sınıf dışı çalışma saatlerinin etkili kullanılması için planlamaya gerekli vaktin ayrılmasıyla sağlanabilir. 

Twin Bilim öğretmen platformunda yer alan yapay zeka desteği ile ders planı hazırlamada zaman kazandırır. 

Öğretmenler arası işbirliği ve paylaşım

Öğretim programının çok bileşenli yapısının anlaşılması; öğretim yöntem/teknikleri, materyalleri ve ölçme değerlendirme araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların hazırlanması ve yürütülmesi; disiplinler arası ilişkilere yer verilmesi gibi unsurlar dikkate alındığında öğretmenlerin birbirlerinden öğrenmesi, iş yükünün dengelenmesi, bütüncül anlayış kapsamında farklı derslerde yapılan çalışmalardan haberdar olması açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte, yeni öğretim programı kapsamında etkili olduğu gözlemlenen, örnek uygulamaların da paylaşılması öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyecektir. 

Bilim kültürünün yaygınlaştırılmasında rol model olmak

Yeni öğretim programında “bilim kültürü ile zenginleşen fen öğretimi” vurgusuna yer verildiği göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin bilimin doğasını anlaması ve bilimsel bakış açısı kazanması için dersin öğrenme yaşantılarının yanında, öğretmenlerine yönelik gözlemleri de etkili olacaktır. Bu nedenle, öğrencilerde bilim kültürünün yaygınlaşmasını desteklemek için öğretmenlerin, bilginin güvenilirliğini sorgulamak, güvenilir bilgi kaynakları kullanmak gibi örnek davranışlarla bilim kültürünü benimseyip bilimsel bakış açısıyla hareket etmesi etkili olacaktır. 

Twin Bilim platformunu kullanarak da öğrencileri farklı bilim alanları ve meslek gruplarından insanlarla tanıştırabilirsiniz. 

Sürdürülebilirlik uygulamalarını ders ve okul rutinlerine dahil etmek

Sürdürülebilirlik, yeni öğretim programında fen öğretiminin temelleri arasında gösterilmektedir. Öğrencilerin, sürdürülebilirlik üzerine düşünmesi ve sürdürülebilirlikle ilişkili yaşam becerileri kazanması önemsenmiştir. Bu kapsamda, her seviyede çeşitli konulara yer verilmiş olsa da öğrencilerin sürdürülebilirliği, bu konuların da dışına taşıyarak hayatlarının bir parçası haline getirebilmesi için, uzun süreli, sürece yayılan ders ve okul rutinleri oluşturulabilir. 

Twin Bilim platformu size sürdürülebilirlik temelli, kapsayıcı eğitim çözümleri sunar. 

Öğretim materyallerini zenginleştirmek için  dijital kaynaklardan yararlanın

Öğretim programına eklenen farklılaştırma bileşeni kapsamında hem zenginleştirme hem de destekleme bölümünde farklı kaynakların paylaşılmasına yönelik öneriler yer almaktadır. Öğretim materyallerinin çeşitlendirilmesinde dijital kaynaklardan yararlanmak farklılaştırma uygulamalarını yürütmenizi kolaylaştıracaktır. 

Twin Bilim öğretmen platformu ve öğrenci uygulaması zengin içerik desteği ve raporlama özellikleri ile farklılaştırma çalışmalarını destekler. 

Bir cevap yazın