STEM Eğitiminin Öğrencilere 10 Faydası

Aycan Kavaklı | Mimar Sinan Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics); fen/bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bütünleşik bir şekilde öğretilmesini içerir ve okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm sınıf seviyelerini kapsayan bir yaklaşımdır. Öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler (Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014). Teknolojinin ve buna bağlı olarak ekonominin hızla büyümesi ve değişmesi sonucunda öğrencilerimizi gelecekte bekleyen mesleklerin birçoğunun günümüzde mevcut olmadığı, mevcut mesleklerin de çeşitli değişikliklere uğrayacağı öngörülmektedir. Böyle bir durumda öğrencilerimize bilginin yanı sıra önemli beceriler kazandırmamız gerekmektedir. Dünya Ekonomi Forumu (2015) yayımladığı raporunda 21. Yüzyıl becerilerini “Temel Okuryazarlıklar”, “Yetkinlikler” ve “Karakter Özellikleri” başlıkları altında toplamıştır.

Kaynak: World Economic Forum (2015) New Vision for Education

Buna ek olarak yine Dünya Ekonomi Forumu’nun (2018) “Future of Jobs / Mesleklerin Geleceği” raporunda iş dünyasının talep ettiği becerilerin yıllara göre değişimi şu şekilde belirtilmiştir:

20182020
Analitik düşünme ve yenilikçilikAnalitik düşünme ve yenilikçilik
Karmaşık problem çözmeAktif öğrenme ve öğrenme stratejileri
Eleştirel düşünme ve analizYaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif alma
Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileriTeknoloji tasarımı ve programlama
Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatifEleştirel düşünme ve analiz etme
Detaylara dikkat, güvenilirlikKarmaşık problem çözme
Duygusal zekaLiderlik ve sosyal etki
Muhakeme, problem çözme ve düşünceDuygusal zeka
Liderlik ve sosyal etkiMuhakeme, problem çözme ve düşünce
Koordinasyon ve zaman yönetimiSistem analizi ve değerlendirmesi

Kaynak: World Economic Forum (2018) Future of Jobs Report

STEM eğitiminde, özellikle 4C (Critical Thinking, Creativity, Communination, Collaboration – Eleştirel düşünme, Yaratıcılık, İletişim, İş birliği) beceriler olarak adlandırılan “Yetkinlikler” in öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Sadece mesleki anlamda değil yaşamının her alanında ihtiyacı olan becerilerin kazandırılmasında STEM eğitiminin katkısı bulunmaktadır. 

STEM eğitiminin öğrenciler açısından faydalarını birkaç başlık altında toplamak gerekirse STEM eğitimi;

Öğrencilerin Fen, Matematik ve Teknoloji okuryazarlık düzeylerini artırır.

STEM eğitiminde öğrenciler ezberden uzak bir şekilde araştırma ve sorgulama yaparak öğrenirler. Sorgulama ve problem tabanlı öğrenme yöntemleriyle tasarlanan derslerde dört disiplini birbiriyle iç içe geçmiş şekilde ve günlük hayata transfer ederek kullandıkları için öğrenmeleri daha kalıcı hale gelir.

Öğrencilere eleştirel / kritik düşünme becerisi kazandırır.

Eleştirel düşünme becerisi, problemlere yeni ve farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı, öğrenmeyi konular ve disiplinler arasında birbirine bağlamayı içerir. STEM eğitiminde öğrenci karşılaştığı problemleri çözmek için farklı disiplinleri kullanarak doğru bilgiye ulaşma, sorgulama, analiz etme, değerlendirme ve kullanmayı öğrenir ve uygular. 

Öğrencilerin günlük hayat problemlerinin farkına varmasını sağlar.

Sorgulamaya veya probleme dayalı STEM eğitiminde öğrenciler günlük yaşamlarındaki problemleri fark ederler ve çözüm üretmek için çalışmalar yaparlar. Bu sayede gelecekte karşılarına çıkacak problemlere çözüm üretmek için gerekli temel becerileri ve pratiği kazanmış olurlar.

Öğrencilerin tüketen bireyler değil üreten bireyler olmalarına katkı sunar.

STEM eğitiminde öğrenciler farklı disiplinleri bir arada kullanarak problemlere çözüm üretir, sistem tasarlar, ürün geliştirir ya da mevcut ürün üzerinde yenilik ve geliştirmeler yapar. Özellikle öğrencilerin dijital ve mühendislik tasarım becerileri gelişir, toplumun üreten birey ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmış olur.

Öğrencilerin yaratıcılığını geliştirir.

Yaratıcılığın kutunun dışında düşünme becerisi olduğu söylenebilir. STEM eğitiminde öğrenciler karmaşık problemleri disiplinler arası bir yaklaşımla çözerken farklı, benzersiz fikirler üretmeye çalışır. Yeni bir şeyler üretme, var olan bir ürünü geliştirme sırasında yaratıcılıklarını kullanırlar. Grup çalışmaları sırasında takım arkadaşlarından ilham alarak da bu becerilerini geliştirirler ve keşfetme cesaretleri artar.

Öğrencilerin işbirlikçi çalışma becerisini artırır.

İş birliği, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışma pratiğidir. STEM eğitiminde grup çalışması çok önemlidir ve ders akışları grup çalışmasına imkân sağlayacak şekilde tasarlanır. Farklı algıları, yetenekleri ve güçlü yönleri olan öğrenciler bir araya gelerek çalışırlar. Bu esnada her bir öğrenci kendi üzerine düşen görevleri yerine getirirken grubun öğrenme sorumluluğunu da üstlenir. Ulaşılan başarı grubun başarısıdır. Bunun yanı sıra işbirlikçi çalışmalar sırasında doğal liderler de ortaya çıkar, liderlik özelliklerini kullanmaları ve geliştirmelerine katkı sağlanır.

Öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir.

İletişim düşünceleri, fikirleri, soruları ve çözümleri paylaşmaktır. STEM eğitiminde grup çalışmalarında öğrencilerin kendilerini ifade etme becerileri gelişir. Ayrıca aktif dinleme becerilerini de geliştirerek sosyal yaşamlarında da çevreleriyle daha olumlu ilişkiler kurmayı başarabilirler.

Öğrencilerin değişime ve yeniliğe karşı merak duygusunu geliştirir.

STEM eğitimi, öğrencilerde soru sorarak çözüm üretme becerisini geliştirir. Sorular çözüme karşı merakı uyandırır. Ayrıca başta teknolojik gelişmeler olmak üzere yeniliklere, keşiflere karşı merak duyarlar ve araştırma yaparlar. 

Öğrencilerin girişimcilik becerilerinin gelişmesine destek olur.

STEM eğitimi erken yaşta problemlere yaratıcı çözümler üreten, değişimlere uyum sağlayan, iletişim becerileri güçlü, donanımlı ve kendine güvenen bireyler yetişmesine katkı sağlar. STEM çalışmalarında öğrenciler, tasarladıkları sistem ve ürünlerin patentini alabilecekleri gibi iş sahasına çıktıklarında da STEM alanındaki kariyer fırsatlarını değerlendirebilirler.

Öğrencilerin, STEM kariyer alanlarında duyulan ihtiyacı karşılamalarını kolaylaştırır.

STEM eğitimi inovasyonun, yenilikçiliğin ve üretimin temelini oluşturduğu için ekonomide de kritik önem arz etmektedir. Yerel ve küresel ekonomik kalkınma için STEM alanında eğitim görmüş çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. STEM eğitimi alan öğrenciler kazandıkları bilgi, yeterlilik ve becerilerle bu alanlarda kariyer yapmak isteyenler arasında öne geçeceklerdir.

Kaynaklar: 

Şahin, A., Ayar, M. C., & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 1-26.

World Economic Forum (2015). New vision for education. 9 Kasım 2019 tarihinde http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf adresinden erişildi.
World Economic Forum (2018). Future of jobs. 9 Kasım 2019 tarihinde http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf adresinden erişildi.

Bir cevap yazın